Formalnie

o Stowarzyszeniu

Zarząd Stowarzyszenia Soczewka Kultury

null

Maciej Pajączkowski

Prezes Zarządu
null

Paweł Cieślak

Wiceprezes / Sekretarz Zarządu
null

Dominika Ostrowska

Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Marton

Przewodnicząca

Julia Więch

Sekretarz KR

Dane Stowarzyszenia Soczewka Kultury

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Soczewka Kultury
ul. Borowej Góry 1/22
01-354 Warszawa

KRS / NIP / REGON

KRS: 0000666446
NIP: 5223085102
REGON: 36670706100000

Numer konta bankowego

Stowarzyszenie Soczewka Kultury
52 1750 0012 0000 0000 3687 9246
(Raiffeisen Bank Polska S.A.)

Statut Stowarzyszenia Soczewka Kultury

Nasza mała stowarzyszeniowa konstytucja. Jest dokumentem dostępnym dla każdego – bez względu na to, czy jest członkiem Stowarzyszenia, czy raczej chce podjąć współpracę. Statut gwarantuje nam jasność w skomplikowanych sprawach, które musimy rozwiązywać każdego miesiąca.

Darowizny

Osoby chcące pomóc zrealizować cele Stowarzyszenia, w tym organizacji festiwalu, prosimy o kontakt. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Soczewka Kultury, dochody Stowarzyszenia mogą pochodzić z darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności publicznej (§ 40; ust. 1) Zgodnie ze statutem, dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z darowizn, spadków i zapisów, dotacji i subwencji osób prawnych, organizacji i instytucji.

Konto Stowarzyszenia Soczewka Kultury:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

52 1750 0012 0000 0000 3687 9246

Uprzejmie prosimy o dopisek: Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia Soczewka Kultury

§ 7 Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

#1

działanie na rzecz kultury, w szczególności w obszarze filmu i audiowizualności,

#2

propagowanie w kraju osiągnięć polskiej sztuki ze szczególnym uwzględnieniem sztuk wizualnych,

#3

upowszechnianie dorobku młodych twórców, promocja filmów artystycznych i niezależnych,

#4

animowanie wydarzeń kulturalnych, naukowych oraz działań edukacyjnych,

#5

poszerzenie kręgu odbiorców polskiego kina,

#6

umożliwianie różnorodnych form prezentacji swoich dokonań,

#7

aktywizacja młodzieży oraz lokalnych grup społecznych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury, poprzez organizowanie warsztatów oraz aktywnych form wypoczynku,

#8

prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych oraz organizacji wydarzeń.

§ 8 Realizacja celów

Stowarzyszenie realizuje swoje cele z funduszy Stowarzyszenia poprzez:

#1

organizację, promocję i pomoc w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, naukowych i edukacyjnych,

#2

organizację festiwali, warsztatów, programów edukacyjnych, kursów, wystaw, pokazów, wydarzeń artystycznych, dyskusji i wykładów,

#3

produkcję i realizację utworów służących celom statutowym na wszelkich dostępnych nośnikach informacji i tworzenie zasobów informacyjnych związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,

#4

współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami artystycznymi oraz Stowarzyszeniami kulturalnymi w kraju,

#5

wspólną realizacji przedsięwzięć z innymi organizacjami społecznymi, naukowymi, oświatowymi, sektorem aktywności gospodarczej, środkami masowego przekazu oraz osobami i instytucjami, które deklarują chęć współpracy w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

#6

wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z działalnością Stowarzyszenia,

#7

upowszechnianie kultury filmowej wśród młodzieży oraz studentów poprzez organizację warsztatów oraz aktywnych form wypoczynku,

#8

realizacja działań edukacyjnych i naukowych w zakresie szerzenia wiedzy o sztuce filmowej lub poprzez sztukę filmową.
stowarzyszenie